Amiuris verstrekt allerlei wettelijk en fiscaal advies aan buitenlanders en handelt praktisch alle formaliteiten af die vereist kunnen worden. Haar werkzaamheden zijn vooral gericht op ingezetene en niet ingezetene cliënten met onroerende zaken in Spanje.

Belangrijkste diensten voor buitenlanders

 • Wettelijk en fiscaal advies aan buitenlanders, ingezetenen en niet ingezetenen gedurende het koop- of verkoopproces van zaken in Spanje. Het advies omvat een gedetailleerd rapport van de wettelijke en stedenbouwkundige situatie van de zaak, alsmede een fiscaal rapport van de transactie. Tevens houdt de dienstverlening het opstellen en de bespreking in van allerlei contracten op het gebied van onroerend goed.
 • Planning van de erfopvolging, die de bestudering en de opstelling van testamenten omvat, de afwikkeling van erfenissen van buitenlanders, ingezetenen of niet ingezetenen, die zaken in Spanje bezitten.
 • Het betalen van belasting voor niet ingezetenen, die eigenaar zijn van onroerende zaken in Spanje. Verzoek tot terugbetaling van de 3%, ingehouden bij niet ingezeten verkopers.

Amiuris Abogados verstrekt diensten op het gebied van stedenbouwkundig en vreemdelingenrecht, waarbij alle belangrijkste zaken op dit gebied worden gedekt.

Belangrijkste formaliteiten

 • Stedenbouwkundig recht: behandeling van bouwvergunningen, vergunningen voor de 1ste bewoning en regularisatiedossiers van onroerende zaken met het oog op inschrijvingen in registers.
 • Vreemdelingenrecht: Het aanvragen en afhandelen van visa en verblijfsvergunningen.

Wat betreft het Handelsrecht, ook op dit gebied verstrekt Amiuris Abogados diensten, waarbij alle zaken gedekt worden.

De belangrijkste formaliteiten zijn

 • Oprichting van vennootschappen in Spanje
 • Rechten van industrieel eigendom: patenten en merken

Met betrekking tot het Burgerlijk Recht dekt Amiuris Abogados alle vereisten waarmee u in Spanje als ingezetene of als niet ingezetene geconfronteerd kunt worden, vanaf wettelijk advies en juridische verdediging tot vorderingen.

Belangrijkste diensten

 • Wettelijk advies op het gebied van horizontaal eigendom.
 • Wettelijk advies op het gebied van verhuur.
 • Wettelijk advies op het gebied van Familierecht.
 • Wettelijk advies op het gebied van Erfrecht.
 • Wettelijk advies op het gebied van wettelijke aansprakelijkheid.
 • Wettelijk advies op het gebied van verbintenissen en contracten.

Burgerlijk procesrecht:

 • Rechtszaken en gerechtelijke schikkingen. Geschillen beslechten die resulteren uit civiele en handelscontracten. Procedures voor de beslechting en ontbinding van contracten.
 • Rechtszaken betreffende stedelijke verhuur.
 • Het incasseren van vorderingen: mondelinge en gewone rechtszaken.
 • Rechtszaak m.b.t. het wisselrecht, betalingsbevelprocedure en verzoek tot preventieve en voorlopige maatregelen.